เนื้อหา

คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร