เนื้อหา

โครงการอาสาฬหบูชารำลึก ประจำปี 2559

 ภาพบรรกาศ โครงการ อาสาฬหบูชารำลัก ประจำปี 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร