เนื้อหา

โครงการ"รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ประจำปี 2559"

โครงการ"รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ประจำปี 2559"

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร