เนื้อหา

กีฬาสัมพันธ์ ศาสนศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 9

 

กีฬาสัมพันธ์ ศาสนศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร