เนื้อหา

โคงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559

 โคงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559

ณ หอประชุมศูนย์วิทยาบริการ สิรินธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559