เนื้อหา

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 แก่พระนักศึกษา

 พระมหาจิรายุทธ ปโยโค ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 แก่พระนักศึกษา ในวันที่ 3 ธันว่าคม 2558 เวลา 12.30 น.

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร