รองอธิการฝ่ายบริหารตรวจเยี่ยม17-09-58

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้ถวายการต้อนรับ พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. (รองอธิการบริดีฝ่ายบริหาร รก.) ในโอกาสที่ท่านได้มาตรวจเยียม เวลา 13.09 น. ของวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558..