สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

1.

  

นายณัฐพล จินดารัมย์

                                           - ป.ธ. 5
                                           - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.บ)
                                           - ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.ม)                

                                -โทร. 08-4717-3738 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2.

 

 นายวรเชษฐ์  โทอื้น

                                        - ป.ธ. 4
                                        - ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ)
                                        - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

                                 - โทร. 08-9218-6064 อีเมล์ worachet_bartender@yahoo.com

 


3.

 

  นายชัชพงศ์  เทียมทัน

                                         - ปริญญาตรี ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (ร.บ)
                                         - ปริญญาโท สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ร.ม.)

                                         - โทร. 08-1967-9620 อีเมล์ wichut_07@hotmail.com


4.

 

นายพิเชฐ  ศรีหล้า

                                         - ป.ธ.7
                                        
- ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาตรี การปกครอง (ร.บ.)
                                         - ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.ม.)

                                         - โทร. 08-6254-8786 อีเมล์ first_goodspeed@hotmail.com


5.

 

นางธมกร  ทยาประศาสน์

                                         - ปริญญาตรี การประถมศึกษา (กศ.บ.)
                                        
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (ศศ.ม.)


                                         
- โทร. 08-1877-8554 อีเมล์ drthammo@windowslive.com