คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง(บรรพชิตและคฤหัสถ์)

ชั้นปีที่ 1 อาจารย์พิเชฐ  ศรีหล้า

ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ชัชพงศ์ เทียมทัน

ชั้นปีที่ 3 อาจารย์วรเชษฐ์ โทอื้น

ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ณัฐพล จินดารัมย์