ปฏิทินการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เลขที่ 174 หมู่ 3 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, จังหวัดยโสธร

ปฏิทินการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11/2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เลขที่ 174 หมู่ 3 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, จังหวัดยโสธร