มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียน สอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มมร. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจการสอบและร่วมถวายน้ำปานะ การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จำนวน ๒ แห่งคือ สนามสอบวัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล และสนามสอบวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มอบชุดPPE ให้แก่โรงพยาบาลทรายมูล ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลทุ่งแต้-ทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โดยพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำชุดเสื้อคลุม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน ๒๐๐ ชุด และน้ำดื่ม มอบให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่ ๑ โรงพยาบาลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑๐๐ ชุด หน่วยงานที่ ๒ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลทุ่งแต้ และตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน ๑๐๐ ชุด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ (Online ผ่าน zoom cloud meeting ) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการโครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ (Online ผ่าน zoom cloud meeting ) ในวันที่
วันที่ ๘ -๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔

มมร.ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขือนแก้ว

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์ทุ่งแต้ โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร