มมร.ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขือนแก้ว

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์ทุ่งแต้ โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (คฤหัสถ์) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ
ศาลาปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์ทุ่งแต้ โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รอบอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนทรายมูลวิทยา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะขอพรปีใหม่ พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดยพระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะขอพรปีใหม่ พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)