มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียน สอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษจิกายน – 2 ธันวาคม 2564