วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มอบชุดPPE ให้แก่โรงพยาบาลทรายมูล ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลทุ่งแต้-ทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โดยพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำชุดเสื้อคลุม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน ๒๐๐ ชุด และน้ำดื่ม มอบให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่ ๑ โรงพยาบาลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑๐๐ ชุด หน่วยงานที่ ๒ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลทุ่งแต้ และตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน ๑๐๐ ชุด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ (Online ผ่าน zoom cloud meeting ) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการโครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ (Online ผ่าน zoom cloud meeting ) ในวันที่
วันที่ ๘ -๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔