โครงการขอพรปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการขอพรปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

มมร.ยโสธร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดยโสธร) และประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดยโสธร) และเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร ณ ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดยโสธรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง