วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗ พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และบุคลากรร่วมงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชชวิทยาลัย ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการอนุรักษ์ประเพณีจุดไฟตูมกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีจุดไฟตูมกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔