โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

โครงการวันภาษาไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการวันภาษาไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีพระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านอีสาน การนำเสนอนิทรรศการ/โครงงาน การแสดงละครวรรณคดีไทย ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์และอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น

โครงการคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

โครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔-๒๕สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบูรพารามใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร