วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 126วันที่ 1ตุลาคม 2562
มมร.วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น รางวัลจรณสัมปันโน ผศ.ดร.จำรัส บุดดาพงษ์ นางสาวจันทรารัสม์ โภคสวัสดิ์ นางสาวจรัสพร ทรงสังขาร

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 22 กันยายน2562 ขอบพระคุณ นักศึกษา เจ้าหน้่าที่ คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร. ที่มีส่วนทำให้ค่ายสำเสร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี