โครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการโครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ (Online ผ่าน zoom cloud meeting ) ในวันที่
วันที่ ๘ -๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔

Posted in กิจกรรม.