โครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Posted in กิจกรรม.