โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (คฤหัสถ์) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ
ศาลาปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์ทุ่งแต้ โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Posted in กิจกรรม.