โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รอบอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

Posted in กิจกรรม.