เจ้าหน้าที่

PBUM

นางสาวจรัสพร  ทรงสังขาร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รูปบุคลากร_190831_0007

นายสมร  อาสัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

PDOANG

นางสาวจันทรัสม์  โภคสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

รูปบุคลากร_190831_0001

นางอุไลวัลย์  เผ่าเพ็ง

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รูปบุคลากร_190831_0004

นางสาวจิรัชญา  ทองใบ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

P123

นางสาวธัญรัตน์  โตจำเริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รูปบุคลากร_190831_0011

นางสาวนวรัตน์  ผิวอุบล

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รูปบุคลากร_190831_0009

นางสาววิภาพร  แก้วดวงใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รูปบุคลากร_190831_0005

นายอิทธิพล  ป้องทอง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

AON

นายณรงค์กร  ทองขาว

พนักงานขับรถ

PNUM

นายสันติ  ขอพึ่งด่านกลาง

นักการภารโรง