เจ้าหน้าที่

รูปบุคลากร_190831_0012

พระมหาสุพรรณ์ วิสารโท

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรม

personnel-4

นางสาวจรัสพร  ทรงสังขาร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รูปบุคลากร_190831_0007

นายสมร  อาสัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

personnel-4

นางสาวจันทรัสม์  โภคสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน

รูปบุคลากร_190831_0001

นางอุไลวัลย์  เผ่าเพ็ง

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

รูปบุคลากร_190831_0004

นางสาวจิรัชญา  ทองใบ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

P123

นางสาวธัญรัตน์  โตจำเริญ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

personnel-2

นายสันติ  ขอพึ่งด่านกลาง

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

personnel-4

นางสุจิตรา  เชื้อชาร

เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รูปบุคลากร_190831_0005

นายอิทธิพล  ป้องทอง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปบุคลากร_190831_0009

นางสาววิภาพร  แก้วดวงใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รูปบุคลากร_190831_0013

นางสาวหรรษา  โคตรพัฒน์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รูปบุคลากร_190831_0011

นางสาวนวรัตน์  ผิวอุบล

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

personnel-2

นายณรงค์กร  ทองขาว

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

รูปบุคลากร_190831_0003

นางบังอร  ขอพึ่งด่านกลาง

แม่บ้าน