เข้ามุฑิตาแสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัยโสธรคนใหม่

ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส บุดดาพงษ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ามุฑิตาแสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัยโสธรคนใหม่

Posted in กิจกรรม.