สาขาวิชาปรัชญา

คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา

                 ๑. ชื่อหลักสูตร
                                       ภาษาไทย                   :      หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
                                       ภาษาอังกฤษ              :      Bachelor of Arts Program in Philosophy
                 ๒. ชื่อปริญญาและสาขา
                                        ภาษาไทย ชื่อเต็ม      :      ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
                                        ชื่อย่อ                         :      ศน.บ. (ปรัชญา)
                                        ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :      Bachelor of Arts (Philosophy)
                                       ชื่อย่อ                          :      B.A. (Philosophy)