สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

                     ๑. ชื่อหลักสูตร
                                          ภาษาไทย                  : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
                                          ภาษาอังกฤษ             : Bachetor of Education Program in Teaching Thai
                     ๒. ชื่อปริญญา
                                          ภาษาไทย ชื่อเต็ม      : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
                                           ชื่อย่อ                        : ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)
                                          ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachetor of Education Program in Teaching Thai
                                          ชื่อย่อ                         : B.Ed. (Teaching Thai)