สาขาวิชาการปกครอง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

                      ๑. ชื่อหลักสูตร
                                           ภาษาไทย                  :     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
                                           ภาษาอังกฤษ             :      Bachelor of Political Science Program in Government
                      ๒. ชื่อปริญญาและสาขา
                                           ภาษาไทย ชื่อเต็ม      :      รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
                                           ชื่อย่อ                         :       ร.บ. (การปกครอง)
                                           ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :      Bachelor of Political Science (Government)
                                           ชื่อย่อ                         :      B.Pol.Sc (Government)