วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

Posted in กิจกรรม.