มหามกุฏเปตองเกมส์ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดการแข่งขันมหามกุฏเปตองเกมส์ ครั้งที่ ๑ ณ สนามเปตอง วิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

Posted in กิจกรรม.