มมร.ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขือนแก้ว

Posted in กิจกรรม.