ผู้บริหาร

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร