ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

Posted in กิจกรรม.