ติดต่อเรา

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

                                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  เลขที่ ๑๗๔ หมู่ ๓  ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร ๒๕๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์

                                                       ๐๔๕-๗๕๖๘๕๙ ถึง ๖๐

เบอร์โทรสาร

                                                       ๐๔๕-๗๕๖๘๖๐

แผนที่