อาจารย์ประจำ

คณะศึกษาศาสตร์

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค

ดร.ปริยฉัตร พรหมศรี

นางวิภาษณ์ เทศน์ธรรม

นายสถิตย์ ชัยชนะ

นายพีรพงษ์ แสนสิ่ง

คณะศาสนาและปรัชญา

พระครูศิริโสธรคณารักษ์

ผศ.ดร.จำรัส บุดดาพงษ์

นายวิพจน์ วันคำ

นายนิคม ปาทะวงศ์

นายรัชชัย ขยันทำ

คณะสังคมศาสตร์

นายกันต์ ศรีหล้า

นายณัฐพล จินดารัมย์

นายชัชพงศ์ เทียมทันวณิช

ดร.ธมกร ทยาประศาสน์

นายวรเชษฐ์ โทอื้น