อาจารย์ประจำ

คณะศึกษาศาสตร์

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.

พระมหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม

นางวิภาษณ์ เทศน์ธรรม

นางสาวศิริลักษณ์ บัตรประโคน

นายพีรพงษ์ แสนสิ่ง

คณะศาสนาและปรัชญา

พระครูศิริโสธรคณารักษ์

ผศ.ดร.จำรัส บุดดาพงษ์

นายวิพจน์ วันคำ

นายนิคม ปาทะวงศ์

นายรัชชัย ขยันทำ

คณะสังคมศาสตร์

นายกันต์ ศรีหล้า

นายณัฐพล จินดารัมย์

นายชัชพงศ์ เทียมทันวณิช

ดร.ธมกร ทยาประศาสน์

นายวรเชษฐ์ โทอื้น