ผู้อำนวยการ

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

กิจกรรมของเรา


สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

Bachetor of Education Program in Teaching Thai

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

Bachelor of Political Science Program in Government

ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม

Bachelor of Arts Program in Philosophy

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
เลขที่ 174 หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-756859-60
เบอร์โทรสาร : 045-583080

แผนที่