previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ผู้อำนวยการ

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

กิจกรรมของเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียน สอนแก้วว่อ…

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ …

สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มมร. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจการสอบและร่วมถวายน้ำปานะ การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำน…

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มอบชุดPPE ให้แก่โรงพยาบาลทรายมูล ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลทุ่งแต้-ทุ่งนางโอก จังหวัดยโสธร

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โดยพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี…

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ (Online ผ่าน zoom cloud meetin…

โครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการโครงการอบรมเทคนิคการใช้แอปพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการศึกษาเรียนรู้ (Online ผ่าน …

มมร.ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธ…

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษ…

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

Bachetor of Education Program in Teaching Thai

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

Bachelor of Political Science Program in Government

ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม

Bachelor of Arts Program in Philosophy

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
เลขที่ 174 หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-756859-60
เบอร์โทรสาร : 045-583080

แผนที่