previous arrow
next arrow
Slider
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ผู้อำนวยการ

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

กิจกรรมของเรา

มมร.ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕…

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธ…

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (บรรพชิต) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษ…

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนศรีธรรมวิทย…

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (คฤหัสถ์) แบบสะสม ๑๕ วัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาปฏิบัติธร…

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ณ อาคารหอประช…

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนทรายมูลวิทยา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนทรายมูล…

วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำน…

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

Bachetor of Education Program in Teaching Thai

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

Bachelor of Political Science Program in Government

ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม

Bachelor of Arts Program in Philosophy

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
เลขที่ 174 หมู่ 3 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-756859-60
เบอร์โทรสาร : 045-583080

แผนที่